DAFTAR DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM STAIN SALATIGA

NO.

NAMA / NIP

PANGKAT/GOL.

MKK

    1 Prof. Dr. Budihardjo, M.Ag.NIP. 19541002 198403 1 001

Pembina Utama Madya (IV/d)

Tafsir

2

Dr. H.m. Zulfa, M.Ag

Lekrtor Kepala

Studi Ke Islaman

     3. Dr. H. Muh. Saerozi, M.Ag.NIP. 19660215 199103 1 001

Pembina (IV/a)

Ilmu Pendidikan Islam

     4. Drs. Abdul Syukur, M.Si.NIP. 19670307 199403 1 002

Pembina (IV/b)

Civic Education

     5. Dra. Djami’atul Islamiyah,,M.AgNIP. 19570812 198802 2 001

Pembina (IV/a)

Ilmu Jiwa Agama

     6. Drs. Miftahuddin, M.Ag.NIP. 19700922 199403 1 002

Pembina (IV/a)

Ilmu Pendidikan Islam

     7. Drs. Bahroni, M.Pd.NIP. 19640818 199403 1 004

Pembina (IV/a)

Bahasa Indonesia

     8. Dra. Siti Asdiqoh, M.Si.NIP. 19680812 199403 2 003

Penata Tk. I (III/d)

Ilmu Pendidikan Islam

     9. Maslikhah, M.Si.NIP. 19700529 200003 2 001

Penata Tk. I (III/d)

Ilmu Sosial Dasar

   10. Muna Erawati, M.Si.NIP. 19751218 199903 2 002

Penata Tk. I (III/d)

Psikologi

   11. M. Gufron, M.Ag.NIP. 19720814 200312 1 001

Penata Tk. I (III/d)

Theologi Islam

   12. Mufiq, S.Ag., M.Phil.NIP. 19690617 199603 1 004

Penata (III/c)

Ilmu Pendidikan Islam

   13. Achmad Maimun, M.Ag.NIP. 19700510 199803 1 003

Penata (III/c)

Metodologi Studi Islam

   14. Siti Rukhayati, M.Ag.NIP. 19770403 200312 2 003

Penata Muda

Tk. I (III/b)

Ilmu Pendidikan Islam

   15. Yahya, S.Ag.NIP. 19700915 200112 1 001

Penata (III/c)

Fiqh